ZEM-DOM z.s.

Zájmový spolek ZEM-DOM z.s., IČ: 068 27 039, který byl založen na zakládající členské schůzi dne 25.11.2017, je založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Spolek je samostatnou právnickou osobou působící na území České republiky (ČR) v souladu s právním řádem ČR. 2.

Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý, tj. nepreferuje žádný politický či ideologický směr a svojí činností spolek neusiluje o změnu politického či společenského zřízení v ČR. Spolek se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR a staví se proti osobám, ideologiím a jakýmkoliv dalším projevům vedoucím k porušování těchto práv a svobod či trestné činnosti vůči občanům ČR.


Spolek ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace, zajištění ochrany majetku a osob v obci a k obraně státu. Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), zákonem č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému – dále IZS), zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), zákonem č. 198/2002 Sb. (o dobrovolnické službě), zákonem č. 585/2004 Sb. (o branné povinnosti a její zajištění – branný zákon), zákonem č. 222/1999 Sb. (o zajišťování obrany ČR), článkem 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám ze 12. srpna 1949 (sdělením č. 168/1991 Sb.) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Pro naplnění hlavního účelu, v souladu s výše uvedenými právními předpisy, vykonává spolek především tyto činnosti:

  • informační, publikační, osvětová a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrany a obrany, zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v obci, ochrany a obrany tzv. měkkých cílů, první pomoci, prostředků a postupů osobní ochrany, přípravy na mimořádné situace resp. krizové situace, nouzové přežití, zásobování a spojení v rámci obce či kraje především v duchu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády ČR č. 805/2013) a Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013)
  • sdružování osob, organizací a zájmových spolků v obcích a krajích za účelem přípravy a aktivního zdokonalování dovedností dle předchozího odstavce pro pomoc při zajištění bezpečnosti obce, preventivních i následných opatření při mimořádných událostech včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS, Armády ČR a orgány samosprávy při záchranných a likvidačních pracích, a dalšími složkami Ministerstva vnitra resp. Ministerstva obrany při zajištění ochrany obyvatelstva a přípravě občanů k obraně státu
  • koordinace a metodické vedení skupin členů spolku při navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady), složkami IZS, Armády ČR, podniky a dalšími právnickými osobami za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace bezpečnostních a preventivních opatření v obci resp. kraji včetně nabídky materiálních a personálních kapacit spolku při přípravě a realizaci krizových opatření, zpracování bezpečnostní dokumentace, činnosti v krizovém štábu obce a preventivně výchovné činnosti k ochraně obyvatelstva, podniků, školních zařízení a dalších institucí v obci resp. kraji
  • navazování (smluvní) spolupráce s podniky, zájmovými sdruženími, spolky a dalšími právnickými osobami, zaměřenými především na zdravovědu, kynologii, radioamatérství, radiační a chemický monitoring a průzkum, zajištění a řízení ochrany obyvatel a majetku v obci, pořadatelskou činnost a práci s mládeží
  • navazování spolupráce s podobně zaměřenými zájmovými sdruženími, spolky, podniky a dalšími právnickými osobami, ochotných se zapojit ve svých obcích do záchranných a likvidačních prací
  • provádění preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží, podpora a organizování volnočasových aktivit, sportovních, branných, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů pro dospělé i mládež v domácím i mezinárodním měřítku v oblasti civilní ochrany obyvatelstva, prevence kriminality a přípravy k obraně státu
  • v rámci možností spolku koordinace a realizace následné pomoci při mimořádných či krizových událostech, záchranných a likvidačních pracích, pomoc lidem v tísni, provádění charitativní a humanitární pomoci na území ČR i v zahraničí

Spolek může, k podpoře svého hlavního cíle, získávat sponzorské dary, příspěvky a dotace a vykonávat vedlejší hospodářskou činnost v souladu s ustanovením zákona č. 455/1991 Sb. (o živnostenském podnikání). Takto získané prostředky, včetně zisku z vedlejší činnosti, slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správě spolku.

Další podrobnosti o spolku ZEM-DOM z.s. jsou dostupné ve STANOVÁCH SPOLKU.

.

ZEM-DOM z.s.

Varšavská 715/36, 12000 Praha 2

IČ: 068 27 039

Bank. účet: 94 28102017 / 2010

Search